فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و آمرزش گناهان مبارک - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) سفیدشهر
desc

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و آمرزش گناهان مبارک

 چون ھلال ماه رمضان پديد آيد، درھاى دوزخ بسته گردد و درھاى بھشت گشوده شود و شیاطین به زنجیر كشیده شوند.

بحار الانوار (ط-بیروت) ج 93 ، ص 348 ، ح 14مطالب مرتبط