یا کاشف الکرب الحسین - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) سفیدشهر
desc

یا کاشف الکرب الحسین

عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی

عباس آوای غزل خوانی مهدی

درک محرم کرده ای دانی چه گویم

عباس یعنی اوج مهمانی مهدی

"یا کاشف الکرب الحسین" بهبه چه ذکری

آرامش وقت پریشانی مهدیمطالب مرتبط