آلبوم مسجد حضرت ابوالفضل (ع) - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) سفیدشهر

مسجد حضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر

آغاز زیرسازی مسجد حضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر با حمایت مالی دکتر کوچکی و تحت نظارت مهندس ناظر

مسجد حضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر

آغاز زیرسازی مسجدحضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر با حمایت مالی دکتر کوچکی و تحت نظارت مهندس ناظر

مسجد حضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر

آغاز زیرسازی مسجد حضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر تحت نظارت مهندس ناظر با حمایت مالی دکتر کوچکی و مدیریت اجرایی رضا میرزاقایی